card

Mongolian laws

Авлигын эсрэг хууль

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай шинэчилсэн найруулга

Захиргааны ерөнхий хууль

Монгол улсын үндсэн хууль

Нийгмийн даатгалын тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Хөдөлмөрийн тухай

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай шинэчилсэн найруулга

Шилэн дансны тухай

 

 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай

Концессийн тухай

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай

Хөрөнгө оруулалтын тухай

Хүсэлт илгээх