card

Publications and Guidebooks

Monthly macroeconomic update, January 2024

 

Investment Guidebook 2019

Investment Guidebook 2018

 

ACTION PLAN FOR 2021-2030 OF MONGOLIA'S LONG-TERM DEVELOPMENT POLICY "VISION-2050"

“VISION-2050” LONG-TERM DEVELOPMENT POLICY OF MONGOLIA

"VISION-2050" LONG-TERM DEVELOPMENT POLICY

Download

 

Му-ын хөгжлийн бодлогын тогтвортой байдал, залгамж чанар, уялдаа (Тайлан I)

Му-ын хөгжлийн бодлогын уялдаа холбоонд үнэлгээ хийх арга зүй (Тайлан II)

Му-ын дунд хугацааны (2020-2025) тогтвортой хөгжлийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл (Тайлан III)

Му-ын дунд хугацааны (2018-2025) хөгжлийн хүрээ (Тайлан IV)

Му-ын хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөлтийг хийх нийтлэг аргачлал (Тайлан V)

 

Хүсэлт илгээх