card

Policy document

“Алсын хараа 2050” монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

“Алсын хараа-2050”- хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

“Алсын хараа-2050”-2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

“Үндсэн чиглэл”-ийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин

Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

Санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах шаардлагатай төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл

Монгол улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр

 

 

Хүсэлт илгээх